Nacházíte se zde: Úvod > Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky pro Simon kartu

                     verze 1.04                              25. 5. 2018

                                      I.       Preambule 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom „VOP“) upravují podmínky vystavení a způsob užívání Simon karty společnosti SIMON FM s.r.o., se sídlem Slezská 761, Frýdek-Místek 73801, IČ 268373581 (dále jenom „SIMON“), při uskutečňování nákupů v obchodě SIMON. Simon karta je použitelná dle těchto VOP. 

                                     II.       Vydání Simon karty 

2.1. Simon karta je vystavována na základě řádně vyplněné žádosti při splnění předepsaných podmínek.

2.2. Žadatelem je osoba, která v prodejně SIMON podá žádost o vystavení Simon karty na předtištěném formuláři. Simon kartu vystaví  žadateli, předloží-li řádně vyplněnou žádost o vystavení Simon karty. Pokud je žadatelem fyzická osoba, musí být dále osobou starší než 18 let a plně způsobilou k právním úkonům. Při podání žádosti o vystavení Simon karty je žadatel, který je fyzickou osobou, povinen předložit občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti s fotografií za účelem ověření totožnosti žadatele a údajů uvedených v žádosti. Žadatel, který je podnikající fyzickou osobou (osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného oprávnění dle zvláštních předpisů), je povinna k žádosti o Simon kartu přiložit kopii živnostenského listu nebo kopii jiného osvědčení o oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti. Žadatel, který je právnickou osobou, je povinen předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku, do kterého se tato právnická osoba dle zákona zapisuje, nebo živnostenské oprávnění a osoba, která za žadatele právnickou osobu žádost podává, se musí prokázat, že je oprávněna v dané věci za žadatele jednat, a dále musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo jiným dokladem totožnosti s fotografií.  

2.3. Každá karta obsahuje jedinečný 13místný EAN kód, podle něhož je možné identifikovat zákazníka.  

2.4. Simon karta je platná neomezeně až do odvolání. Firma SIMON může kdykoli zrušit její platnost, zejména v případě důvodného podezření z falšování údajů, manipulace s evidencí nákupů nebo porušení podmínek čerpání výhod plynoucích ze Simon karty nebo v případě jejího nahrazení jiným věrnostním programem nebo při zrušení věrnostního programu bez náhrady, případně SIMON neposkytne výhody s kartou spojené. 

2.5. Karta Simon je nepřenosná. Ztrátu nebo krádež Simon karty je držitel karty povinen ihned oznámit v domovské prodejně. Na základě žádosti, podané na předtištěném formuláři mu bude firmou vystaven jeden duplikát karty na náklady společnosti SIMON, který mu bude zaslán poštou do jednoho měsíce od podání žádosti na poslední známou adresu držitele karty. 

                                    III.       Poskytované výhody 

3.1. Držiteli karty jsou při splnění příslušných podmínek pro poskytnutí jednotlivých výhod poskytovány tyto výhody: a) roční bonus,

b) možnost rozvozu zboží zdarma

c) mimořádné nabídky pro držitele karty

d) záruka 3 roky na vybrané produkty

e) předvedení a montáž zdarma 

                                    IV.       Roční bonus

 4.1.           Roční bonus je poskytován na zboží zakoupené v prodejnách SIMON. Roční bonus se stanoví na základě celkového obratu uskutečněného držitelem karty Simon kartou za dvanáct předcházející, po sobě jdoucích měsíců. Pravidla pro stanovení celkového obratu uskutečněného držitelem karty Simon kartou jsou upravena v čl. V. těchto VOP. 

4.2.           Roční bonus může činit:

 Fyzická osoba

a) 3 % na veškerý sortiment při celkovém ročním obratu od  0,- Kč do 3 999,- Kč

b) 6 % na veškerý sortiment při celkovém obratu od  4 000,- Kč do 7 999,- Kč

c) 10 % na veškerý sortiment při celkovém obratu nad  8 000,- Kč 

 

Právnická osoba, podnikající fyzická osoba

a) 3 % na veškerý sortiment při celkovém obratu od  0,- Kč do 7 999,- Kč

b) 6 % na veškerý sortiment při celkovém obratu od  8 000,- Kč do 15 999,- Kč

c) 10 % na veškerý sortiment při celkovém obratu nad  16 000,- Kč  

Výše uvedené bonusy platí pouze při platbě v hotovosti.

Při platbě kartou bude výsledná částka ponížena o aktuální bonus a navýšena o poplatek za transakci ve výši  2%. 

Sazby a hranice pro roční bonus může Simon jednostranně měnit, a to i v průběhu zúčtovacího období, přičemž pro stanovení ročního bonusu se použijí sazby a hranice platné k poslednímu dni zúčtovacího období.

                                     V.       Celkový obrat 

5.1.           Celkový obrat uskutečněný držitelem karty Simon kartou za zúčtovací období představuje celkovou výši ročního nákupu (s DPH) načteného na Simon kartu v  prodejně v rámci daného zúčtovacího období. 

5.2.           Pro načtení nákupu na Simon kartu musí být Simon karta předložena u pokladny před zahájením pokladní operace (před markováním zboží). Zaměstnanci prodejny nejsou povinni upozornit zákazníka, aby předložil Simon kartu před zahájením markování zboží. V průběhu pokladní operace ani po jejím ukončení není možné u pokladny dodatečně přiznat hodnotu takto uskutečněného nákupu ve prospěch Simon karty, ani přiznat tuto hodnotu do celkového obratu pro uplatnění následného nároku na roční bonus podle čl. IV. těchto VOP.

                                     VI.       Další výhody 

6.1.           Držitel karty je dále oprávněn využít po předložení Simon karty zvýhodněné služby dle čl. III. odst. 3.1. písm. a), .b), c), d), e) poskytované prodejnou. 

6.2.           Pokud si zakoupíte v prodejně SIMON  výrobek, který nemůžete odvést, tak Vám ho ZDARMA dovezeme až do vzdálenosti 20km. Rozvoz zdarma je poskytován při nákupu nad 3000 Kč a nevztahuje se na potraviny. Před zakoupením výrobku větších rozměrů kontaktujte našeho pracovníka, který se s vámi dohodne na podrobnostech. 

6.3.           Mimořádné nabídky pro držitele Simon karty. Speciální nabídky, zlevněný sortiment.

 6.4.           Záruky 3 roky je poskytována na vybrané druhy zboží. Po dohodě s prodavačem máte možnost si nechat ihned registrovat zboží pro možnost prodloužené záruky.  

6.5.           Zákazník, který je držitelem slevové karty Simon má možnost předvedení zboží a to na prodejně, popřípadě na zákazníkem určeném místě. Při koupi zboží je možnost montáže a zaškolení zdarma. 

6.6.           Vedoucí prodejny SIMON má právo odmítnout poskytnutí některé ze zvýhodněných služeb uvedených v prvním odstavci tohoto článku, pokud má podezření ze zneužívání těchto zvýhodněných služeb anebo Simon karty. Zneužíváním zvýhodněných služeb se rozumí především podezření na uplatnění nároku na poskytnutí zvýhodněné služby jiné osobě, než je držitel karty, nebo poskytnutí zvýhodněné služby třetí osobě v rámci podnikatelské činnosti držitele karty nebo využívání zvýhodněných služeb v rozsahu překračujícím obvyklé potřeby průměrné domácnosti. Rozsah zvýhodněných služeb může být omezen dle provozních a kapacitních možností  prodejny SIMON nebo nákupního chování zákazníka. 

                                  VII.       Další ustanovení 

7.1.           Simon karta je majetkem firmy SIMON. V případě zrušení platnosti Simon karty je její držitel povinen ji vrátit firmě SIMON. 

7.2.           SIMON si ponechává právo na zkvalitnění nebo změny výhod, které jsou prostřednictvím Simon karty poskytovány nebo které s ní jsou spojeny, stejně jako možnost dočasného přerušení připisování obratů na Simon kartu anebo připisování bonusu k dobru pro případ vyšší moci nebo výjimečných technických problémů. 

                                 VIII.       Osobní účet držitele karty 

Držitel karty může zjistit stav obratů na své Simon kartě e-mailem na adrese prodejna@simonfm.cz. V e-mailu je nutné uvést EAN kód Simon karty. Dotaz musí být zaslán z e-mailové adresy uvedené v žádosti o vystavení Simon karty.

                                    IX.       Souhlas se zpracováním osobních údajů dle  2016/679

 9.1.           Držitel karty užíváním Simon karty souhlasí s tím, aby všechny údaje týkající se jeho osoby získané v souvislosti s vystavením, nakládáním a správou Simon karty, nebo karet dle předchozích věrnostních programů, které byly za Simon karty vyměněny, byly společností SIMON FM s.r.o. dále zpracovány za účelem jejich využívání v rámci obchodních aktivit společnosti SIMON FM s.r.o., a to zejména k reklamním a marketingovým aktivitám (mimo jiné pro účely stávajících i budoucích věrnostních programů), příp. poskytnuty a převedeny na marketingové společnosti pověřené firmonu SIMON v souladu s účelem jejich zpracování. Údaje o držitelích karet jsou zpracovány a využívány v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů 2016/679.

Detaily o jednotlivých zpracováních, vašich právech a způsobu uplatnění práv subjektů údajů jsou popsány v Informacích o zpracování osobních údajů zákazníků, které jsou k dispozici na prodejně či www.simonfm.cz 

9.2.           Držitel karty dále užíváním Simon karty vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení. 

9.3.           Souhlasy dle tohoto článku jsou uděleny na dobu neurčitou a je možné je kdykoli písemně odvolat. Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů společnosti SIMON se ukončuje platnost Simon karty. 

                                     X.       Závěrečná ustanovení 

10.1.        Žadatel svým podpisem žádosti o vystavení Simon karty a dále užíváním Simon karty uznává platnost těchto VOP umístněných v prodejně SIMON a na internetové stránce www.simonfm.cz a považuje je pro sebe za závazné. SIMON má právo VOP kdykoli jednostranně změnit, případně je zcela nahradit novými všeobecnými obchodními podmínkami pro Simon kartu. Vztah mezi žadatelem nebo držitelem karty a firmou SIMON se řídí vždy aktuálním zněním VOP, které je zveřejněno na internetové stránce www.simonfm.cz.

 10.2.        Změny a doplňky těchto VOP budou vždy firmou SIMON zveřejněny na prodejně a zároveň na internetové stránce www.simonfm.cz. Tyto změny a doplňky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na internetové stránce www.simonfm.cz.

 10.3.        Příslušným soudem ve věcech sporů vzniklých v souvislosti se vztahem založeným systémem Simon karty a těmito VOP je soud, v jehož obvodě se nachází sídlo společnosti SIMON FM s.r.o.

 10.4.        Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018

 


 


| Nahoru  ↑