Nacházíte se zde: Úvod > Zpracování osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s prodejem našeho zboží a služeb provádíme zpracování vašich osobních údajů.

V případě obchodování s firmou, která je právnickou osobou, jde o kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka.

V případě fyzických osob jde o osobní údaje firmy – fyzické osoby a kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka.

Jedná se o údaje, které potřebujeme pro zajištění plnění smlouvy nebo objednávky a následnou fakturaci a případné řešení reklamací. Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek.  

Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.

Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem 480/2004 používáme i pro zasílání e-mailových nabídek. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.

Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti. 

Správcem osobních údajů je SIMON FM s.r.o., Slezská 761, 738 01, Frýdek-Místek

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:                            ucetni@simonfm.cz

Detailní informace naleznete na prodejně SIMON FM s.r.o. a na webových stránkách www.simonfm.cz.


1)      Seznam všech zpracování s jejich účely, právními tituly, kategoriemi údajů a dobou uložení

2)      Detailní popis vašich práv a způsobu podání žádosti o jejich výkon

3)      Další informace,

1.      Tabulka zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Evidence zákazníků, dodavatelů  - Adresář

Zpracování kontaktů v CRM systému

Newsletter

Telefonická akvizice nových nabídek

Archivace dat ERP, HRM

Účel zpracování

Řízení firmy pomocí ERP systému

Získávání nových zákazníků

Získávání nových zákazníků

Získávání nových zákazníků

Provozní a právní povinnost

Kategorie osobních údajů

Kontaktní a fakturační údaje

Kontaktní údaje

Jméno, název firmy, e-mailová adresa

Telefonní číslo a jméno

Vše z ERP, HRM

Právní titul

Uzavření nebo plnění smlouvy

Oprávněný zájem

Oprávněný zájem

Oprávněný zájem

Právní povinnost

Upřesnění právní povinnosti

 

 

 

 

Zákon o DPH č. 235/2004 Sb.

Zdroj údajů

Subjekt údajů

Osobní kontakt na prodejně

Subjekt údajů - registrace VIP karty

Adresář

Subjekt údajů

Doba uložení / lhůta pro výmaz

10 let

Do podání námitky

Do podání námitky

Do podání námitky

10 - 30 let

Kategorie příjemců údajů

Nejsou

Nejsou

Nejsou

Nejsou

Nejsou

Kategorie subjektu údajů

Zákazníci - OSVČ a zaměstnanci právnických osob

Zákazníci - OSVČ a zaměstnanci právnických osob

Zákazníci - OSVČ a zaměstnanci právnických osob

Zákazníci - OSVČ a zaměstnanci právnických osob

Zákazníci - OSVČ a zaměstnanci právnických osob

Popis

Zákazníci i dodavatelé.
Logují se akce se zákazníkem, ale bez detailů.

potenciální zákazníci

stávající i potenciální zákazníci

stávající i potenciální zákazníci

Zákazníci, dodavatelé i zaměstnanci

 

2.      Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9. 

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce. 

3.      Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. 

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

 

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

  

 4.  Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na prodejně bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

a)       uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady

b)      odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

a)       zašlete ji e-mailem na adresu ucetni@simonfm.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

b)      Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky: 6mq2e9n

 

Uveďte do ní:

1)      Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození

2)      O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů

3)      Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje

4)      Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.


| Nahoru  ↑